Inloggen Icloud Opslag

(Last Updated On: maart 14, 2022)

inloggen icloud opslag hieronder opgesomd :

/** * @preserve HTML5 Shiv 3.7.3 | @afarkas @jdalton @jon_neal @rem | MIT/GPL2 Licensed */ !function(a,b){function c(a,b){var c=a.createElement("p"),d=a.getElementsByTagName("head")[0]||a.documentElement;return c.innerHTML="x

",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function d(){var a=t.elements;return"string"==typeof a?a.split(" "):a}function e(a,b){var c=t.elements;"string"!=typeof c&&(c=c.join(" ")),"string"!=typeof a&&(a=a.join(" ")),t.elements=c+" "+a,j(b)}function f(a){var b=s[a[q]];return b||(b={},r++,a[q]=r,s[r]=b),b}function g(a,c,d){if(c||(c=b),l)return c.createElement(a);d||(d=f(c));var e;return e=d.cache[a]?d.cache[a].cloneNode():p.test(a)?(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():d.createElem(a),!e.canHaveChildren||o.test(a)||e.tagUrn?e:d.frag.appendChild(e)}function h(a,c){if(a||(a=b),l)return a.createDocumentFragment();c=c||f(a);for(var e=c.frag.cloneNode(),g=0,h=d(),i=h.length;i>g;g++)e.createElement(h[g]);return e}function i(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return t.shivMethods?g(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+d().join().replace(/[\w\-:]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(t,b.frag)}function j(a){a||(a=b);var d=f(a);return!t.shivCSS||k||d.hasCSS||(d.hasCSS=!!c(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),l||i(a,d),a}var k,l,m="3.7.3",n=a.html5||{},o=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,p=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,q="_html5shiv",r=0,s={};!function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="",k="hidden"in a,l=1==a.childNodes.length||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return"undefined"==typeof a.cloneNode||"undefined"==typeof a.createDocumentFragment||"undefined"==typeof a.createElement}()}catch(c){k=!0,l=!0}}();var t={elements:n.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output picture progress section summary template time video",version:m,shivCSS:n.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:l,shivMethods:n.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:j,createElement:g,createDocumentFragment:h,addElements:e};a.html5=t,j(b),"object"==typeof module&&module.exports&&(module.exports=t)}("undefined"!=typeof window?window:this,document);

/*! jquery.cookie v1.4.1 | MIT */ !function(a){"function"==typeof define&&define.amd?define(["jquery"],a):"object"==typeof exports?a(require("jquery")):a(jQuery)}(function(a){function b(a){return h.raw?a:encodeURIComponent(a)}function c(a){return h.raw?a:decodeURIComponent(a)}function d(a){return b(h.json?JSON.stringify(a):String(a))}function e(a){0===a.indexOf('"')&&(a=a.slice(1,-1).replace(/\\"/g,'"').replace(/\\\\/g,"\\"));try{return a=decodeURIComponent(a.replace(g," ")),h.json?JSON.parse(a):a}catch(b){}}function f(b,c){var d=h.raw?b:e(b);return a.isFunction(c)?c(d):d}var g=/\+/g,h=a.cookie=function(e,g,i){if(void 0!==g&&!a.isFunction(g)){if(i=a.extend({},h.defaults,i),"number"==typeof i.expires){var j=i.expires,k=i.expires=new Date;k.setTime(+k+864e5*j)}return document.cookie=[b(e),"=",d(g),i.expires?"; expires="+i.expires.toUTCString():"",i.path?"; path="+i.path:"",i.domain?"; domain="+i.domain:"",i.secure?"; secure":""].join("")}for(var l=e?void 0:{},m=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],n=0,o=m.length;o>n;n++){var p=m[n].split("="),q=c(p.shift()),r=p.join("=");if(e&&e===q){l=f(r,g);break}e||void 0===(r=f(r))||(l[q]=r)}return l};h.defaults={},a.removeCookie=function(b,c){return void 0===a.cookie(b)?!1:(a.cookie(b,"",a.extend({},c,{expires:-1})),!a.cookie(b))}});

function parseURLParams(url) { var queryStart = url.indexOf("?") + 1, queryEnd = url.indexOf("#") + 1 || url.length + 1, query = url.slice(queryStart, queryEnd - 1), pairs = query.replace(/\+/g, " ").split("&"), parms = {}, i, n, v, nv;

if (query === url || query === "") { return; }

for (i = 0; i < pairs.length; i++) { nv = pairs[i].split("="); n = decodeURIComponent(nv[0]); v = decodeURIComponent(nv[1]); if (!parms.hasOwnProperty(n)) { parms[n] = []; } parms[n].push(nv.length === 2 ? v : null); } return parms; } (function( $ ) { $(document).ready(function() { // Get querystring from url var search = window.location.search; // Remove primary domain name incl. protocol var href = search.replace( location.origin + '?url_redirect=', ''); // Remove url_redirect to get the value href = search.replace( '?url_redirect=', ''); if ( Boolean(href.match('((http:\/\/|https:\/\/)(www\.|)appletips\.nl)')) == 0 ) { href = "https://www.appletips.nl/"; } // // Don't double encode the href, so check on / from http:// AND & from foo=bar&you=me // if ( ! (href.indexOf("%2F") > -1) && ! (href.indexOf("%26") > -1) ){ // href = encodeURIComponent( href ); // } // // // Then redirect to the same url BUT with an encode value of url_redirect // // But only of there isn't a querystring locate with `llcw=1`! // var getvars = parseURLParams( window.location.href ); // if( undefined == getvars || undefined == getvars.llcw ) { // window.location = '?url_redirect=' + href + '&llcw=1'; // }

$("#expand_description").click(function(e) { e.preventDefault(); $("#llcw_read_more").stop(1,1).slideToggle(250); });

$("#ll_cookie_form").submit(function(e){ ll_redirect_url(e, href); });

$('#agree_with_cookie_terms').click(function(e) { localStorage.setItem("noads", "0"); localStorage.setItem("nostats", "0"); ll_redirect_url(e, href); });

$('.verkadesluit').click(function(e) { var chadv=$(".chadv").is(":checked"); var chstats=$(".chstats").is(":checked"); if (chadv) { localStorage.setItem("noads", "0"); } else { localStorage.setItem("noads", "1"); } if (chstats) { localStorage.setItem("nostats", "0"); } else { localStorage.setItem("nostats", "1"); } console.log('ad '+chadv + ' stats '+chstats); ll_redirect_url(e, href); });

function ll_redirect_url(e, redirect_url ) {

cookiedomain = '.' + location.host; // Get the domain name e.preventDefault();

var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (20 * 1000)); $.cookie('push', 'delay', { expires: date });

function iFrameLoaded(id, src) { var deferred = $.Deferred(), iframe = $("").attr({ "id": id, "src": src });

iframe.load(deferred.resolve); iframe.appendTo("body");

deferred.done(function() { console.log("iframe loaded: " + id); });

return deferred.promise(); }

$.when(iFrameLoaded("cwext", "https://www.appletips.nl/cwext.php")).then(function() {

redirect_url = decodeURIComponent(redirect_url); window.location.href = redirect_url; });

} }); }( jQuery ));

// check keuze update

var getUrlParameter = function getUrlParameter(sParam) { var sPageURL = window.location.search.substring(1), sURLVariables = sPageURL.split('&'), sParameterName, i;

for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) { sParameterName = sURLVariables[i].split('='); if (sParameterName[0] === sParam) { return sParameterName[1] === undefined ? true : decodeURIComponent(sParameterName[1]); } } }; var update = getUrlParameter('update'); if ( update == '1' ) { instellingen(); if (localStorage.getItem("noads") === '1' ) { document.getElementById("check1").checked = false; } else { document.getElementById("check1").checked = true; } if (localStorage.getItem("nostats") === '1' ) { document.getElementById("check2").checked = false; } else { document.getElementById("check2").checked = true; } }


We beantwoorden deze vragen van iCloud inloggen tot hoe maak je een … Daarnaast kun je ook de iCloud-opslag delen met je gezin en profiteren van een …

6. Op iCloud inloggen: alles wat je erover moet weten – iPhoned

https://www.iphoned.nl/tips/icloud-inloggen-ios-mac/

iCloud biedt elke gebruiker gratis 5GB aan opslagruimte aan. Heb je meer nodig, dan moet je daar maandelijks voor betalen. Dit zijn de prijzen per maand: 50GB …

7. iCloud Drive bestanden openen op al je apparaten van …

https://www.iculture.nl/tips/icloud-drive-bestanden-openen/

Het werkt vergelijkbaar met Dropbox, waar je ook een speciale map hebt die wordt gesynchroniseerd met de online opslagruimte. Op de iCloud-pagina van …

8. iCloud opslag opruimen en beheren: zo maak je extra iCloud …

https://www.iculture.nl/tips/icloud-opslagruimte-beheren-opruimen-vergroten/

Heb je te weinig iCloud opslag? Met de tips uit dit artikel kun je iCloud opslag opruimen en beheren, zodat je genoeg hebt aan de gratis 5GB opslagruimte.

9. Meer iCloud opslag kopen? NEE! – Dat is vaak niet nodig!

https://aartjan.nl/blog/meer-icloud-opslag-kopen/

Update: 18 feb 2021 • 18:18 •. Ik zie bij veel mensen de waarschuwing: “Maak ruimte vrij, of koop extra opslag op iCloud“. Maar extra opslag kopen is vaak niet …

10. Hoe u alles uit uw iCloud account haalt | Paradigit

https://www.paradigit.nl/tips/hoe-u-alles-uit-uw-icloud-account-haalt/

Om meer opslag te kopen gaat u naar Instellingen, iCloud, Opslag en Koop meer opslag. Bij een Mac of PC gaat u naar uw iCloud instellingen …

11. Problemen met inloggen – iCloud, iCloud Help

http://icloud.skydocu.com/nl/icloud-basis/problemen-met-inloggen/

Als u niet kunt inloggen op iCloud.com Als u problemen hebt met het inloggen op iCloud.com, probeer dan het volgende: Zorg ervoor dat de Caps Lock key niet.

12. iCloud werkt niet? Actuele storingen, problemen en status …

https://allestoringen.nl/storing/icloud/

26 stemmen

Zie ook:  Inloggen Fritzbox 7360

Plaats een reactie